Historikk NOFOBI og Vedtekter NOFOBI

Norsk forening for odontofobi (NOFOBI):

Ble etablert i 1993 etter initiativ fra tannleger og psykologer ved Senter for Odontofobi , De Odontologiske Institutter, U i B. . Dette sentereret, som driver forskning, undervisning og pasientbehandling, var helt nyetablert på den tiden. Initiativtakerne følte at de hadde behov for en landsomfattende organisasjon for spredning og anvendelse av kunnskap og holdninger som senteret utviklet. Etableringsmøtet ble holdt i Trondheim i 1993, og der ble et interimstyret valgt med formål å utarbeide stutter og forberede foreningens første ordinære generalforsamling.

Året etter, i 1994, ble foreningens første 2-dagers fagseminar holdt i Bergen. Generalforsamlingen som ble holdt i forbindelse med dette seminaret, fastsatt statutter og valgte det første styret som alle var fra Bergen og knyttet til Senter for odontofobi: Magne Raadal (leder), Gerd Kvale (nestleder), Einar Berg (sekretær), Arne Steen Hansen (kasserer), Bente Johannessen og Anne Berit Utkilen (suppleanter). Dette styret satt uforandret i 6 år. Betydningen av deres innsats for NOFOBIs etablering og utvikling har vært formidabel.

 

NOFOBIs viktigste faglige aktivitet er knyttet til det årlige 2-dagers seminaret som etter grunnleggingen i Trondheim har vært arrangert i mange byer. Seminarene har  med deltagere fra de fleste av landets fylker. Det faglige programmet har tatt for seg forskjellige emner som har betydning for hvorfor folk vegrer seg og får angst for tannbehandling, og hva som kan gjøres for å forebygge og behandle odontofobi. 

Vedtekter

Norsk forening for odontofobi (NOFOBI)
(fastsatt på generalforsamling 29.01.94, med endringer av 06.02.99 og 13.02.2004, 10.02.2012, 15.02.2013)

1. Stifting
Foreningen ble stiftet den 22.04.93 og har navnet Norsk Forening for Odontofobi, forkortes til NOFOBI.

2. Formål
Foreningens formål er å fremme kunnskap, kompetanse og positive holdninger til forebyggelse og behandling av odontofobi (tannbehandlingsskrekk).

3. Medlemskap
Foreningen er tverrfaglig og åpen for tannleger (MNTF) og annet tannhelsepersonell, psykologer, leger og andre med interesse for foreningens arbeid.

4. Styre
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer: Leder, sekretær, kasserer, web-ansvarlig og 1 styremedlem. Det velges 2 varamedlemmer. Disse velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år.

5. Fagutvalg
Generalforsamlingen velger hvert år 3 medlemmer, fortrinnsvis fra fagmiljøet ved de 3 medisinsk-odontologiske fakulteter, som sammen med styrets leder utgjør fagutvalg i Nofobi. Fagutvalget skal være høringsinstans og veileder for styret i arbeidet med det faglige programmet for neste års seminar.

6. Møter/generalforsamling
Det holdes ordinær generalforsamling èn gang i året. Skriftlig innkalling sendes medlemmene senest 14 dager i forveien. Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Den skal godkjenne årsberetning og regnskap, fastsette kontingent og velge styre, 1 revisor og 1 vara for denne, samt en valgkomite bestående av 3 personer. Medlemmene av styret velges for 2 år. Leder velges separat og for 2 år. Revisor og vara for revisor velges for 2 år. Gjenvalg kan finne sted. Alle avstemninger gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

Styret skal arrangere medlemsmøter og faglige seminarer i hht foreningens formålsparagraf.

7. Vedtektsendring
Vedtektsendringer må godkjennes med minst 2/3 flertall av generalforsamlingen for å kunne bli gyldige. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt styret minst to måneder før generalforsamling for at de skal kunne bli behandlet.

8. Oppløsning
Forslag om å oppløse foreningen skal innsendes skriftlig til styret senest to måneder før ordinær generalforsamling. Forslaget skal av styret sendes ut til medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen. Ved dette skal forslaget tas opp til behandling. For beslutning om oppløsning kreves 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmene. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned etter at beslutningen er fattet.

Ved oppløsning skal foreningens midler anvendes til forskning med relevans til odontofobi slik foreningen har besluttet på siste ordinære generalforsamling.